Odborné konzultace

vlajka-cz.png, 849B     vlajka-uk.png, 1,3kB     vlajka-de.png, 154B

Odborné konzultace

Naše výzkumná pracoviště nabízí odborné konzultace a poradentví v těchto oblastech:

Oddělení krmiv, výživy, šlechtění a reprodukce

 • poradenství v oblasti výživy skotu
 • rozbory a testy (in vitro) krmiv a predikce jejich výživné hodnoty
 • otázky související s údržbou a obhospodařováním TTP (trvalých travních porostů) v závislosti na podmínkách dané lokality a účelu využití biomasy z TTP
 • hodnocení TTP a možnosti zlepšení jejich produkčních schopností
 • problematika zimovišť skotu
 • stav půdních indikátorů
 • kvalitativní a kvantitativní parametry sorpčního komplexu půdy
 • biomobilní (přístupné) formy draslíku v půdě (K-potenciál, pufrační kapacita půd vzhledem k draslíku)
 • biomobilní frakce vybraných mikroživin a rizikových prvků (Cu, Zn, Fe, Mn, Pb, Cd…)
 • problematika jodu v půdě, fortifikace pícnin sloučeninami jodu

Oddělení laboratoří

Laboratoř mléka

 • analytické problémy mlékařských rozborů (základní složení, technologické a fyzikální ukazatele, zdravotní parametry)
 • problémy mlékařské referenční činnosti a výkonnostního testování laboratoří v oboru mlékařských analýz
 • problémy výskytu a diagnostiky produkčních poruch dojnic, mastitid, ketóz, alkalóz, metabolických dysbalancí
 • faktory kvality mléka a otázky prevence produkčních poruch
 • obor hygieny získávání, uložení a transportu syrového mléka
 • možnosti produkce funkčních mléčných potravin metodami modifikace skladby a vlastností syrového mléka
 • poradenská činnost pro zemědělskou výrobu v oboru mlékařství

Laboratoř mikrobiologie

 • mikrobiologie bazénových vzorků mléka (kravské, ovčí, kozí) – celkový počet mezofilních, psychrotrofních, termorezistentních, sporotvorných mikroorganismů, druhová identifikace mastitidních a potravních patogenů
 • mastitidní vyšetření individuálních vzorků mléka (směsné a čtvrťové vzorky), určení citlivosti na ATB, determinace methicilin rezistentních kmenů
 • mikrobiologické vyšetření mléčných výrobků
 • mikrobiologické rozbory pitných, odpadních a povrchových vod

Kontakt

Ing. Aleš Veselý
Tel.: 583 392 143
Mobil: 733 739 096
Email: ales.vesely [at] vuchs.cz

Oddělení výživy zvířat a kvality živočišných produktů

Poradenství a odborné konzultace v oblasti výživy dojnic

 • optimalizace krmných dávek z pohledu potřeby energie, proteinu a ostatních živin u dojnic s použitím systémů hodnocení krmiv dle INRA 2007 a NRC 2001
 • hodnocení potřeby esenciálních aminokyselin u dojnic
 • určování a interpretace hodnot BCS v souvislosti se změnami energetické bilance v mezidobí u dojnic
 • interpretace vlivu výživy na složení mléka u dojnic
 • problematika metabolismu minoritních látek (CLA, fytoestrogeny) u dojnic a jejich transfer do mléka
 • problematika metabolismu mykotoxinů u dojnic
 • hodnocení užitné hodnoty kukuřičné siláže na základě systému MILK 2006
 • hodnocení fermentačního procesu u siláží
 • vliv technologie úpravy krmiva na jeho nutriční hodnotu
 • spolupráce s univerzitami při vedení bakalářských, magisterských a doktorských prací

Kontakt

Ing. Jan Pozdíšek, CSc.
Tel.: 583 392 150
Email: jan.pozdisek [at] vuchs.cz

V případě zájmu o certifikované metodiky - výstupy aplikovaného výzkumu - přejděte na přehled publikací.

 


© Agrovýzkum Rapotín s.r.o, 2016
design by youngprimitive
agrovyzkum-rapotin-logo_male.png, 3,8kB vyzkumny-ustav-pro-chov-skotu-logo_male_inv.png, 4,2kB vuchs-rapotin-logo_male_inv.png, 2,6kB