Projekty

vlajka-cz.png, 849B     vlajka-uk.png, 1,3kB     vlajka-de.png, 154B

Projekty Programu rozvoje venkova

Inovace technologie pěstování a sklizně kukuřice pro výživu skotu v AG Skořenice

AG Skořenice, akciová společnost realizuje ve spolupráci s výzkumným partnerem Agrovýzkum Rapotín s.r.o. projekt „Inovace technologie pěstování a sklizně kukuřice pro výživu skotu v AG Skořenice“

Projekt je podpořen v rámci Programu rozvoje venkova ČR, Operace 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

Registrační číslo projektu: 16/002/16210/453/000026

Cíl operace: Podpora inovací v zemědělské prvovýrobě.

Cílem projektu je vypracování a zavedení inovativních postupů pro výrobu kukuřičné siláže a její uplatnění ve výživě skotu. Projekt je zaměřen na inovaci komplexní technologie výroby kukuřičné siláže, jako významného předpokladu intenzifikace produkce v místních podmínkách. Jedná se o zvýšení půdní úrodnosti zlepšením kvality používaných organických hnojiv. Dále je předmětem pořízení inovativní technologie sklizně, vedoucí ke zlepšení výživné hodnoty vyráběné kukuřičné siláže a optimalizace jejího zařazení do krmných dávek pro jednotlivé kategorie skotu.

Formulář pro zveřejnění výsledků projektu Spolupráce Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020

Řezačka Sklizeň

Silážní jáma Stáj

Biomasa


Inovativní řešení stáje pro chov KBTPM a výkrm býků

Inovativní řešení stáje pro chov KBTPM a výkrm býků

Společnost VÚCHS Rapotín, s.r.o. realizuje ve spolupráci s výzkumným partnerem ČZU v Praze projekt „Inovativní řešení stáje pro chov KBTPM a výkrm býků“, registrační číslo projektu: 16/002/16210/671/000014. Projekt je podpořen v rámci Programu rozvoje venkova ČR, Operace 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě.

Cíl operace: Podpora inovací v zemědělské prvovýrobě.

Výsledkem a vlastním cílem projektu spolupráce bude inovativně koncipovaná technologie střídavého ustájení různých kategorií skotu v jednom objektu, založená na monitorování životních projevů zvířat a odpovídající jejich potřebám. Vnitřní dispozice stáje s unikátním variabilním systémem hrazení bude navržena za pomoci moderní technologie ke sledování pohybové aktivity zvířat.

Střídavé ustájení v kombinaci s používáním aktivátoru biologické transformace hnojiv zajistí maximální efektivitu chovu masného skotu. Živočišná výroba zemědělského podniku bude v součinnosti s vědeckovýzkumným partnerem modernizována, což přispěje ke zvýšení jeho hospodářské výkonnosti a zvýšení míry jeho účasti na trhu.

Žadatel předpokládá využití dosažené inovace i v dalších stájích. Efektivní spolupráce zemědělského prvovýrobce a subjektu zabývajícího se aplikovaným výzkumem zajistí spolehlivou transformaci výsledků do exaktního výstupu a také jeho budoucí využitelnost pro jiné podniky.

 

Archiv výběrových řízení

Výběrové řízení „Technologie pro sledování aktivity a trajektorií pohybu ustájeného skotu“

VÚCHS Rapotín, s.r.o. dne 10. 8. 2017 oznamuje nové zahájení výběrového řízení na zakázku „Technologie pro sledování aktivity a trajektorií pohybu ustájeného skotu“.

Předmětem zakázky je návrh, zpracování a dodání technologie, hardware a software, které umožní kontinuální sledování pohybu 108 jedinců ustájeného skotu po dobu vždy minimálně 6 měsíců, včetně instalace, plného zprovoznění dodaného zařízení a zaškolení obsluhujícího personálu.

Lhůta pro předložení nabídek: 10. 8. – 29. 8. 2017 do 14:00 hod.

Zákázka byla přidělena uchazeči Sewio Networks s.r.o..

Dokumenty ke stažení:

 • oznámení o vyhlášení zakázky (docx, pdf)
 • příloha 1 – specifikace (doc, pdf)
 • příloha 2 – půdorys (pdf), řezy (pdf)
 • příloha 3 – vzor krycího listu nabídky (doc, pdf)
 • příloha 4 – vzor smlouvy o dílo (doc, pdf)
 • příloha 5 – vzor prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (docx, pdf)
 • příloha 6 – vzor čestného prohlášení uchazeče (doc, pdf)
 • příloha 7 – seznam poddodavatelů (docx, pdf)

Informace a dokumenty zveřejněné také webu EAGRI: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzprv/Prehled/Detail.aspx?guid=2a64729a-1ecf-423a-915a-4525d9866818.

 

upozornění

Výběrové řízení „Technologie pro sledování aktivity a trajektorií pohybu ustájeného skotu“ vyhlášené dne 17. 7. 2017 bylo zrušeno.


VÚCHS Rapotín, s.r.o. dne 17. 7. 2017 oznamuje zahájení výběrového řízení na zakázku „Technologie pro sledování aktivity a trajektorií pohybu ustájeného skotu“.

Předmětem zakázky je návrh, zpracování a dodání technologie, hardware a software, které umožní kontinuální sledování pohybu 108 jedinců ustájeného skotu po dobu vždy minimálně 6 měsíců, včetně instalace, plného zprovoznění dodaného zařízení a zaškolení obsluhujícího personálu.

Lhůta pro předložení nabídek: 18.7. – 7. 8. 2017 do 14:00 hod.

Dokumenty ke stažení:

 • dodatečné informace č. 2 (pdf) [zveřejněno 28. 7. 2017]
 • dodatečné informace č. 1 (pdf) [zveřejněno 21. 7. 2017]
 • oznámení o vyhlášení zakázky (docx, pdf)
 • příloha 1 – specifikace (doc, pdf)
 • příloha 1 – specifikace, verze II (doc, pdf) [zveřejněno 21. 7. 2017]
 • příloha 2 – půdorys (pdf), řezy (pdf)
 • příloha 3 – vzor krycího listu nabídky (doc, pdf)
 • příloha 4 – vzor smlouvy o dílo (doc, pdf)
 • příloha 5 – vzor prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (doc, pdf)
 • příloha 5 – vzor prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů, verze II (docx, pdf) [zveřejněno 21. 7. 2017]
 • příloha 6 – vzor čestného prohlášení uchazeče (doc, pdf)
 • příloha 7 – seznam poddodavatelů (docx, pdf)

Informace a dokumenty zveřejněné také webu EAGRI: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzprv/Prehled/Detail.aspx?guid=9dfb78fc-ee43-4dac-8555-0c35521d6318.

 

EU PRV

 


© Agrovýzkum Rapotín s.r.o, 2016
design by youngprimitive
agrovyzkum-rapotin-logo_male.png, 3,8kB vyzkumny-ustav-pro-chov-skotu-logo_male_inv.png, 4,2kB vuchs-rapotin-logo_male_inv.png, 2,6kB